Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Anayasa Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Anayasa (Özet)

Anayasa; devletin kuruluşunu, örgütlenişini, kişilerin devletle ilişkilerini düzenleyen temel yasa. Anayasalar, devlet tüzel kişiliğinin kuruluşunu, organlarını, işleyişini, yurttaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuki metinlerdir.

Anayasa Nedir

Anayasa; bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

Anayasa Nedir (Detay)

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir.[1] Hans Kelsen'in Normlar Hiyerarşisi'ne göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiç bir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz.
 
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.
 
Fransızca “constitution” (konstitüsyon) kelimesinin karşılığı olarak günümüz Türkçesinde “anayasa” kelimesi kullanılır. Türkçe'de bu kelimeye karşılık, Osmanlı döneminde “kanun-u esasi”, Cumhuriyet Dönemi ilk yıllarında “teşkilat-ı esasiye kanunu” kullanılmıştır.

Kurucu İktidar - Kurulan İktidar Ayrımı

Anayasa hukukunda yeni anayasa yapma ve değiştirme iktidarına “kurucu iktidar”(aslî kurucu iktidar) denir. Aslî kurucu iktidar tarafından yapılmış mevcut anayasanın çizdiği hukukî kurallar çerçevesinde, oluşumunun ve çalışma sınırlarının belirlendiği mevcut anayasada değişiklik yapma iktidarına sahip devlet organına “kurulan iktidar” (talî kurucu iktidar) denir. Aslî kurucu iktidarın sürekli oluşturulması yani bütün hukukî yapının temelini oluşturan anayasanın öngördüğü usûller dışında sıkça değiştirilmesi, kronik devrime ve anayasal düzende anarşiye yol açar. [2] [3] [4]

Kurucu İktidar

Kurucu iktidar hukuk dışı bir iktidardır. Bir başka değişle, “hukuk boşluğu” ortamında yani kendisini bağlayan hukukî kuralların olmadığı ortamda oluşmuş iktidardır. Hukuk boşluğu iki şekilde oluşabilir. “Baştan itibaren” süregelen hukuk boşluğu veya “sonradan” ortaya çıkan hukuk boşluğu.
 
Baştan itibaren hukuk boşluğu olan ortamda aslî kurucu iktidarı bağlayan hukukî bir durum söz konusu değildir yani yeni yaptığı anayasadan önce gelen bir anayasa yoktur. Bu durumda aslî kurucu iktidar yeni bir anayasa yapmak için eski anayasayı yıkmadan mevcut olan hukuk boşluğundan yararlanmıştır. Bu tür hukuk boşlukları yeni bir devletin kurulduğu durumlarda ortaya çıkar. Bunlar, sömürgelerin bağımsızlığa kavuşması, bağımsız devletlerin birleşmesi, bir devletin birden çok bağımsız devlete ayrılması olarak sıralanabilir. Aslî kurucu iktidar tarafından bu şekilde oluşturulan anayasa yeni bir devletin ilk anayasasıdır.
 
Sonradan yaratılmış hukuk boşluğu, mevcut anayasanın ortadan kaldırılması ile oluşturulur. Bu tür hukuk boşlukları ise, devrim, hükûmet darbesi, iç savaş gibi durumlardan sonra ortaya çıkar. Bu gibi durumlardan sonra ortaya çıkan asli kurucu iktidar, mevcut siyasal rejimi yıkıp “anayasayı ilga” ederek (yürürlükten kaldırarak) kendisini bağlayan hukuk kurallarını yıkarak oluşturduğu hukuk boşluğunu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Bu hallerde genelde siyasal rejim değişir.

Kurulan İktidar

Kurulan iktidar hukukî nitelikte bir iktidardır. Yetkinin kim tarafından ve hangi sınırlar çerçevesinde kullanılacağını tespit eden hukuk kuralları aslî kurucu iktidarın yaptığı anayasa tarafından konulmuştur. Tali kurucu iktidarın anayasayı değiştirme yöntemleri yine anayasaların kendisi tarafından belirlenmektedir. Tali kurucu iktidar bu nedenle sınırlı bir iktidardır.
 
Cumhuriyet ve Demokrasi ile yönetilen ülkelerde tali kurucu iktidar, “halk” değil, anayasanın koyduğu usûllere göre vatandaşlar arasında “seçmen” kabul edilenlerin “geçerli oy”ları ve bazı ülkelerde de seçim barajı dolayısıyla sınırlı bir temsilîyet durumu ile ortaya çıkartıldıkları için kurucu iktidar gibi davranarak mevcut anayasayı yürürlükten kaldırıp yerine yeni bir anayasa yapamaz. Devletin başlıca kurulu organları yasama, yürütme, yargıdır.

Türkiyede Anayasa

Türkiye'de anayasa, Kurtuluş Savaşı sürecinde Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir ilkesi ile oluşturulmuştur. Bu ilke çerçevesinde millete ait egemenlik haklarını kullanması için oluşturulan ve yetkilendirilen anayasal devlet organları ve idari yapı bulunmaktadır. Yetkilerin kuvvetler ayrılığı prensibi ile verilmesinin, kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu anlamına geldiği belirtilir.[5] Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da gurup, doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir.[6]
 
Türkiye'de ilk anayasa, 1876'da yürürlüğe giren Osmanlı Devleti'nin anayasasıdır. O tarihten Osmanlı Devleti’nin sona erişine kadar anayasaya kanun-i esasi deniyordu. 1876 tarihli Kanun-i Esasi, padişahın yetkilerini kısıtlamamıştı. Yurttaşlara düşünce, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, bireylere dokunulmazlık hakları tanımıyordu. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra, 1909'da bu anayasada değişiklikler yapılarak padişahın yetkileri kısıtlandı. Kişisel hak ve özgürlükler tanındı, basın üzerindeki sansür kaldırıldı. Hükümet artık padişaha değil, meclise karşı sorumluydu.

Anayasa Çeşitleri

Bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş uygulamalar şeklindedir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve bütünsel bir belgedir. Bu tip ülkeler "şekli" anlamda anayasaya sahiplerdir. Oysa İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Buna ise "teamüli anayasa" denmektedir. Bu ülkede temel kurumların işleyişi yüzlerce yıllık geleneklere, yasalara ve belgelere göre düzenlenir.
 
"Anayasalı devlet" ve "anayasal devlet" ayrımına gitmek gereklidir. Bu ayrımda ise şekli anlamda bir anayasası olan devlet bu belgede modern anayasanın gereklerini yerine getirmiyorsa yani devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceği muğlak ve daha da önemlisi kişi temel hak ve özgürlükleri tam anlamıyla güvence altında değilse devlet anayasal bir devlet sayılmamakta sadece anayasa sahibi bir devlet anlamına gelen "anayasalı devlet" sıfatını almaktadır. Buna karşın ister teamüli ister şekli anayasa sahibi olsun eğer bir devlet temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış ise bu devlet anayasal sayılmaktadır.
 
Son ayrım ise "çerçeve anayasa" ile "düzenleyici anayasa" ayrımıdır.
Eğer anayasa normlarında devletin temel yapılanması hakkında ayrıntılı bilgilere giriliyor ve düzenlemeler yapılıyorsa bu düzenleyici anayasadır.
Anayasa normları sadece devletin temel yapılanmasını çiziyor ve düzenlemeyi kanunlara bırakıyorsa bu ise çerçeve anayasadır.

Yazılı anayasa

Yetkili organ tarafından yapılmış ve bir anayasada yer alması gereken kuralları içeren temel belgedir. (Örn: T.C. 1982 Anayasası)

Geleneksel anayasa

Yazılı olmayan, sürekli uygulama sonucu ortaya çıkan anayasadır. (Örn: İngiltere)
Bir devletin geleneksel anayasasının olması, anayasa alanında ortaya çıkan hiç yazılı belge olmadığı anlamına gelmez.
Bir görüşe göre töreler de bu kapsama girer

Yumuşak anayasa

Maddelerinin değiştirilme usullerinin herhangi bir kanunun değiştirilme usulünden farklı olmadığı anayasalardır.

Katı (Sert) anayasa

Bu anayasalar için özel, değiştirilmesi zor yöntemler benimsenmiştir.
 
Bir anayasanın 'sert' olduğunu gösteren özellikler:
Değiştirilemeyecek maddeler içermesi (Örn: T.C. 1982 Anayasası)
Değiştirilmesi için özel (nitelikli) çoğunluk aranması (3/5, 2/3 gibi)
Halkoylaması usulüne yer vermesi

Çerçeve anayasa

Kısa ve öz hükümlerden oluşur. Soyut mahiyettedir. Genel bir çerçeve çizer ve içinin doldurulmasını yasama organına bırakır. Bu anayasayı kabul eden ülkelerde demokrasi köklüdür. Örneğin; 1787 Amerikan Anayasası çerçeve bir anayasadır. Toplam 7 maddeden oluşur ve 27 kez değiştirilmiştir.

Kazuistik anayasa

Uzun ve ayrıntılı kurallardan oluşan, kesin hükümlerin belirlendiği anayasadır (Örn.: T.C. 1982 Anayasası)

Kaynakça

 1.^ http://sozcu.com.tr/2013/gundem/yargitaydan-akpye-cevap.htmlYargıtay (Türkiye) basın açıklaması, 13.03.2013
 2.^ Kemal Gözler, "Asli Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar Ayrımı: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?", in Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (Editörler), Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s.45-61 ( www.anayasa.gen.tr/tbmm-yeni-anayasa.htm ).
 3.^ AYİM: http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=91
 4.^ SAYIŞTAY: http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der6667m2.pdf
 5.^ 1982 anayasası Başlangıç Bölümü
 6.^ Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet SitesiAnayasa Resimleri

 • 2
  Anayasa Türleri Şeması 2 ay önce

  Anayasa Türleri Şeması

Anayasa Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Anayasa Nedir Çeşitleri ve Özellikleri Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ANAYASAstyle.visibility

  2. Sayfa
  ANAYASANIN TANIMI VE TÜRLERİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  3. Sayfa
  Anayasanın Tanımı Anayasa, yasalar içinde en tepede bulunan ve uyulması zorunlu temel esasları içeren bir yasadır." YÖNETMELİKTÜZÜKKANUNANAYASA

  4. Sayfa
  Anayasanın Tanımı Anayasa, devletin temel yapısını, temel niteliklerini, idare şeklini, organlarını, bu organların birbiriyle olan ilişkilerini ve kişilerin hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanundur. Görüldüğü gibi, anayasa da bir kanundur. Ancak, hiyerarşik olarak daima diğer kanunların üzerinde yer alır. Buna "Anayasanın üstünlüğü ilkesi" adı verilir.

  5. Sayfa
  Anayasanın Tanımı Bir anayasa ne gibi kuralları kapsamalıdır sorusuna, beş noktada toplanabilecek esaslarla cevap verebilir (Bu esaslar anayasanın tanımını oluşturan unsurlardır) : 1- Devletin kuruluşu, yapısı2- Devletin biçimi3- Devletin siyasal rejimi4- Yüksek devlet organlarının kuruluşu, işleyişi, yetkileri ve ilişkileri 5- Kamu hürriyetleri

  6. Sayfa
  Terim olarak anayasa iki bakımdan tanımlanır: Şeklî anlamda (dar anlamda) anayasa- Maddî anlamda ( geniş anlamda) anayasa

  7. Sayfa
  - Şeklî anlamda (dar anlamda) anayasa: Kanunlar arasında, kendilerine vücut veren organ bakımından, yapılışları ve değiştirilişleri yönünden bakarsak, anayasanın, öteki kanunlar gibi değil de; onlardan farklı usullerle yapılıp değiştirileceği ortaya çıkar. Bu şekli (biçimsel) bir tanımdır. Belli bir ülkede, özel bir yöntemle yürürlüğe konmuş olanve anayasal düzenin esaslarını, sistematik bir biçimde yerine getiren anayasa adlı resmi hukukî belgeyi ifade eder.

  8. Sayfa
  - Maddî anlamda (geniş anlamda) anayasa: Bir anayasa, ne gibi kuralları kapsar ya da özü nedir? Sorularını sorarsak, anayasanın içindekilere göre bir tanıma varabiliriz: Devletin örgütlenmesi ve işlemesiyle ilgili kurallar. Bu tanım maddîdir, çünkü anayasanın maddesini, özünü belirtir ve böyle bir öz, ilke olarak öteki kanunlarda bulunmaz.

  9. Sayfa
  Anayasanın Türleri: Anayasa türlerinin oluşması hakkında; Değişik koşulların ürünleri oldukları için anayasalar, aynı deyimlerle belirlenen ödevleri yüklenmiş olsalar bile, bunu farklı biçimlerde ve özlerde ortaya çıkarmaktadırlar. Anayasaların çeşitlenmeleri, hukukçuların oluşturması değildir. Sosyal koşulların, siyasal hayat içinde oluşturdukları kalıplardır.

  10. Sayfa
  ANAYASANIN TÜRLERiYAZILI OLUP OLMAMALARINAGÖRE ANAYASALARİÇERİĞİNE GÖREANAYASALARDEĞİŞTİRİLME USULLERiNEGÖRE ANAYASALARYAZILIANAYASALARYAZISIZ (TEÂMÜLÎ)ANAYASALARKATI (SERT)ANAYASALARYUMUŞAKANAYASALARÇERÇEVEANAYASALARDÜZENLEYiCi(KAZUiSTiK)ANAYASALAR

  11. Sayfa
  Yazılı Anayasalar Yazılı anayasa demek, bir anayasa içinde var olması gerekli konuların, yetkili organlarca, gerekli usullere göre belirli bir " temel belge " ya da metinler içinde toplanması demektir.

  12. Sayfa
  Yazılı Anayasalar Anayasaların yazılı olması şart değildir. Günümüzde anayasaların büyük bir bölümü yazılıdır. 17 Eylül 1787 tarihli Amerikan Anayasası, bugün yürürlükte olan en eski yazılı anayasadır.

  13. Sayfa
  ANAYASANIN TÜRLERiYAZILI OLUP OLMAMALARINAGÖRE ANAYASALARİÇERİĞİNE GÖREANAYASALARDEĞİŞTİRİLME USULLERiNEGÖRE ANAYASALARYAZILIANAYASALARYAZISIZ (TEÂMÜLÎ)ANAYASALARKATI (SERT)ANAYASALARYUMUŞAKANAYASALARÇERÇEVEANAYASALARDÜZENLEYiCi(KAZUiSTiK)ANAYASALAR

  14. Sayfa
  Yazısız Anayasalar Toplum içinde uzunca bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşan anayasa yazısız anayasadır. Yazılı olmayan kurallar bütünüdür. Yazısız Teâmülî Geleneksel Örfî

  15. Sayfa
  Yazısız Anayasalar Yazısız anayasa, yaptırım gücü olan geleneğe dayanmaktadır. Bir anayasanın geleneksel olması, anayasanın olmadığı anlamına gelmez. 18. yüzyıla değin, hemen hemen tüm anayasalar geleneksel yani yazısızdı. Yazısız anayasaya en güzel örnek İngiliz Anayasası'dır.

  16. Sayfa
  Yazısız Anayasalar Bir devletin geleneksel anayasaya sahip olması, tüm kuralların yazılı belgelerle saptanmadığı anlamına gelmez. Yine de, birçok kuralları içeren belgeler vardır. Yazısız anayasaya sahip olan İngiltere'de, (Magna Carta Libertatum) (1215) Büyük Hürriyet Fermanı adında yayımlanmış belge mevcuttur.

  17. Sayfa
  Yazısız Anayasalar Dikkat edilecek nokta, yazısız anayasa sisteminde anayasal kuralların hepsinin yazısız olmadığı, yazılı anayasal belgelerin de bulunabileceğidir. Buna örnek: İngiliz Anayasası yazısız anayasadır fakatİngiltere’de Magna Carta adlı belge mevcuttur.

  18. Sayfa
  ANAYASANIN TÜRLERiYAZILI OLUP OLMAMALARINAGÖRE ANAYASALARİÇERİĞİNE GÖREANAYASALARDEĞİŞTİRİLME USULLERiNEGÖRE ANAYASALARYAZILIANAYASALARYAZISIZ (TEÂMÜLÎ)ANAYASALARKATI (SERT)ANAYASALARYUMUŞAKANAYASALARÇERÇEVEANAYASALARDÜZENLEYiCi(KAZUiSTiK)ANAYASALAR

  19. Sayfa
  Katı Anayasalar Normal kanunlardan farklı usul ve esaslara uyularak yapılan; yapılması ve değiştirilmesi normal kanunlardan daha zor şartlara bağlanan anayasalara katı anayasa denir. Diğer bir deyimle, normal kanunlarla değiştirilmesi mümkün olmayan anayasalardır.

  20. Sayfa
  Katı AnayasalarBir anayasanın katı (sert) olduğunu gösteren belirtiler şunlardır: Süre yasağı öngörmesi Değiştirmede dönem yasağı öngörmesi Değiştirilemeyecek maddeler içermesi- Değiştirilmesi için mecliste nitelikli çoğunluk araması.

  21. Sayfa
  Katı Anayasalar Günümüzde -hemen hemen- bütün anayasalar katı anayasalardır." Anayasaların katılığının derecesi anayasadan anayasaya değişir. Parlâmentonun üçte iki çoğunluğuyla değiştirilebilen bir anayasa, beşte üç çoğunluğuyla değiştirilebilen bir anayasaya oranla daha katıdır; ama dörtte üç çoğunluk ile değiştirilebilen bir anayasaya oranla daha az katıdır.

  22. Sayfa
  ANAYASANIN TÜRLERiYAZILI OLUP OLMAMALARINAGÖRE ANAYASALARİÇERİĞİNE GÖREANAYASALARDEĞİŞTİRİLME USULLERiNEGÖRE ANAYASALARYAZILIANAYASALARYAZISIZ (TEÂMÜLÎ)ANAYASALARKATI (SERT)ANAYASALARYUMUŞAKANAYASALARÇERÇEVEANAYASALARDÜZENLEYiCi(KAZUiSTiK)ANAYASALAR

  23. Sayfa
  Yumuşak Anayasalar Devletin temel yapısını ya da özgürlükler düzenini değiştirmek, başka herhangi bir kanunu değiştirmekten farklı bir yönteme bağlanmış değilse bu durumda olan anayasalara yumuşak anayasa denir. Yani normal kanunlarla aynı usullerle ve aynı organlarca değiştirilebilen anayasa olarak tanımlanmaktadır.

  24. Sayfa
  Yumuşak Anayasalar Yumuşak anayasa sisteminde yasama organının sıradan bir kanun yapar gibi anayasayı değiştirebilmesi nedeniyle, anayasanın üstünlüğü deyimi üst bir sözden başka bir şey değildir. Zira bu sistemin ayırıcı özelliği, anayasanın alelade (sıradan) bir kanunla değiştirilebilmesidir.

  25. Sayfa
  Yumuşak Anayasalar Gerçekte, yumuşak anayasa ile kanun aynı normlar hiyerarşisinde yer alır. Bu nedenle, yumuşak anayasanın anayasallık değerinin tartışmalı olduğu ileri sürülmüştür. Bunlara göre, bir bakıma şekil açısından, yumuşak anayasa, anayasa sayılamaz. Çünkü bu normlar en üstün hukuk kategorisini temsil etmezler.YÖNETMELİKANAYASAKANUNTÜZÜK

  26. Sayfa
  ANAYASANIN TÜRLERiYAZILI OLUP OLMAMALARINAGÖRE ANAYASALARİÇERİĞİNE GÖREANAYASALARDEĞİŞTİRİLME USULLERiNEGÖRE ANAYASALARYAZILIANAYASALARYAZISIZ (TEÂMÜLÎ)ANAYASALARKATI (SERT)ANAYASALARYUMUŞAKANAYASALARÇERÇEVEANAYASALARDÜZENLEYiCi(KAZUiSTiK)ANAYASALAR

  27. Sayfa
  Çerçeve Anayasalar Devlet organlarının temel hukuki statüsünü ve düzenini temel hatlarıyla belirleyip ayrıntıları diğer kanun ve hukuki normlara bırakan anayasalardır.

  28. Sayfa
  Çerçeve Anayasalar Kazuistik anayasanın karşıtı olan anayasa türüdür. Kısa ve öz hükümlerden oluşur (Az madde barındırır ve ayrıntıya yer vermez). Sistemin şekillenmesi, anayasa piramidinin daha alt kademelerindeki hukuki eylemlere bırakılır.

  29. Sayfa
  ANAYASANIN TÜRLERiYAZILI OLUP OLMAMALARINAGÖRE ANAYASALARİÇERİĞİNE GÖREANAYASALARDEĞİŞTİRİLME USULLERiNEGÖRE ANAYASALARYAZILIANAYASALARYAZISIZ (TEÂMÜLÎ)ANAYASALARKATI (SERT)ANAYASALARYUMUŞAKANAYASALARÇERÇEVEANAYASALARDÜZENLEYiCi(KAZUiSTiK)ANAYASALAR

  30. Sayfa
  Düzenleyici (Kazuistik) Anayasalar Uzun ve ayrıntılı olan, normalde kanun meclis iç tüzüğü ya da tüzükle düzenlenebilecek pek çok konuyu içerecek detaya yer veren anayasalardır.

  31. Sayfa
  Düzenleyici (Kazuistik) Anayasalar Açıklamalı ve ayrıntılı maddeler içerir. Detayları kanunlara bırakmaz. Kanunlarda düzenlenmesi gereken hususları ayrıntılı olarak düzenler. Her durumun kuralla çözülmesine dayanır.

Anayasa Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Anayasa Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Anayasa Nedir?
  Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Anayasa Türleri Şeması
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)